Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (101) 63.5 %
Paham (51) 32.1 %
Cukup Paham (5) 3.1 %
Kurang Paham (0) 0.0 %
Tidak Paham (2) 1.3 %

Jumlah Pemilih: 159