Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (106) 63.9 %
Paham (53) 31.9 %
Cukup Paham (5) 3.0 %
Kurang Paham (0) 0.0 %
Tidak Paham (2) 1.2 %

Jumlah Pemilih: 166