Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (109) 62.6 %
Paham (56) 32.2 %
Cukup Paham (5) 2.9 %
Kurang Paham (1) 0.6 %
Tidak Paham (3) 1.7 %

Jumlah Pemilih: 174