Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (109) 61.6 %
Paham (58) 32.8 %
Cukup Paham (5) 2.8 %
Kurang Paham (2) 1.1 %
Tidak Paham (3) 1.7 %

Jumlah Pemilih: 177