Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (108) 63.9 %
Paham (54) 32.0 %
Cukup Paham (5) 3.0 %
Kurang Paham (0) 0.0 %
Tidak Paham (2) 1.2 %

Jumlah Pemilih: 169