Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (109) 63.0 %
Paham (56) 32.4 %
Cukup Paham (5) 2.9 %
Kurang Paham (1) 0.6 %
Tidak Paham (2) 1.2 %

Jumlah Pemilih: 173