Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (111) 61.3 %
Paham (59) 32.6 %
Cukup Paham (5) 2.8 %
Kurang Paham (3) 1.7 %
Tidak Paham (3) 1.7 %

Jumlah Pemilih: 181