Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (111) 60.3 %
Paham (59) 32.1 %
Cukup Paham (7) 3.8 %
Kurang Paham (3) 1.6 %
Tidak Paham (4) 2.2 %

Jumlah Pemilih: 184