Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (133) 54.5 %
Paham (89) 36.5 %
Cukup Paham (13) 5.3 %
Kurang Paham (3) 1.2 %
Tidak Paham (6) 2.5 %

Jumlah Pemilih: 244