Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (110) 61.1 %
Paham (59) 32.8 %
Cukup Paham (5) 2.8 %
Kurang Paham (3) 1.7 %
Tidak Paham (3) 1.7 %

Jumlah Pemilih: 180