Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Sangat Paham (112) 60.2 %
Paham (60) 32.3 %
Cukup Paham (7) 3.8 %
Kurang Paham (3) 1.6 %
Tidak Paham (4) 2.2 %

Jumlah Pemilih: 186